16 באפר׳ 2008

אחרי מות


שיהיה לך חג פסח כשר ושמח !!
"בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל"
שנזכה לגאולה בקרוב

מור
=)

"ונתן את הקטורת על האש… ולא ימות"
הא אם לא עשאה כתקנה חייב מיתה (רש"י)
ר' ישראל מסלנט אמר פעם לעשיר ידוע בפטרבורג : "לפי
חז"ל (יומא כו) קטורת מעשרת דכתיב "ישימו קטורה
באפך… ברך ה' חילו" עשירות וקטורת משולות זו לזו : כשם
שבקטורת אם לא השתמשו בה כהוגן העונש הוא מיתה, כך
אצל עשירות - אם יודעים איך להשתמש בה, אפשר לעשות
על ידה דברים גדולים, ואם לאו בסכנות גדולות כרוכות בה.

"וכל אדם לא יהיה באהל מועד בבאו לכפר בקדש"
"כל" מורה גם על כל שהוא, כמבואר בגמרא (בכורות ג) "כל
אפילו כל שהוא", ובעוד מקומות. והפירוש כאן "וכל אדם"
אפילו מקצת אדם של האני שלו, לא יהיה באהל מועד, היינו
כשהכהן הגדול נכנס לפני- ולפנים לכפר על בני ישראל, לא
יכניס אתו שום פנייה אישית, אף נגיעה קלה, כל שהוא, אלא
שהכל יהיה לשם שמים (גר"א)

"ושלח ביד איש עתי המדברה"
"מיקירי ירושלים היו מלווין אותו עד סוכה הראשונה" (משנה
יומא סו).
אותם בני ירושלים, שהיה בידם לשאוב קדושה וטהרה
ממעמד בית המקדש בעבודת יום הכפורים מתחילתה ועד
סופה, ככל יתר הכהנים והעם שהיו אז בעזרה במעמד נורא
ונשגב זה, בכל זאת העדיפו לצאת מבית המקדש וללוות את
המשלח את השעיר מחוץ לירושלים, כדי להנעים לו את דרכו
ולהיות לו לצוותא. החכמים הזכירום לשבח ולתהילה על
מעשה זה וקראום בשם "יקירי ירושלים", הרי שגדולה מידת
החסד יותר מהשתתפות בעבודת יום הכיפורים.
(הרב מ.י.ל. זק"ש)

"וחי בהם"
יעשה את המצוות בחיות ובלהט, ולא מתוך הרגל, כמצוות
אנשים מלומדה. (ר' מ. מ. מקוצק)

"קדושים תהיו"
היתכן לדרוש מבן אדם להגיע למדרגת קדוש? אלא אין
הכוונה שיגיע לקדושת מלאכי מעלה, מדרגה זו לא ישיג. כל
מה שמצווה הוא - להיות קדוש במדרגה שהוא עומד בה.
קדשים תהיו, בכל מצב שתהיו בו, התקדשו ועלו קמעה.
(אדמו"ר ר' מ. מ. מוורקא)

מבט מלמעלה
שנה אחת, לאחר הימים הנוראים, אמר ה'חוזה' מלובלין לתלמידיו כי הוא יודע מה ביקש כל אחד ואחד מהם בתפילתו ומה ענו לו מן השמים. אחד התלמידים ביקש מה'חוזה' לגלות את בקשתו. אמר הצדיק: "אתה ביקשת שיזמנו לך מן השמים בתחילת השבוע את הכסף הדרוש לך באותו שבוע, כדי שלא יהיו לך טרדות פרנסה, המפריעות לך בעבודת ה'. אפילו אמרת שאתה מוכן לוותר על שני זהובים לשבוע, ובלבד שתקבל הכול ביום ראשון".
"אכן", אמר התלמיד, "ומה השיבו בשמים?".
"על נכונותך לקבל פחות – צחקו בשמים", אמר ה'חוזה'. "וכי חסר דבר-מה אצל המלך?! אך על טענתך שהטרדות מפריעות לך, השיבו: מניין לך שהקב"ה חפץ בתורה ובתפילה הבאות מתוך מנוחה ושלווה? אולי יש לו יותר נחת-רוח מהמאמץ להתרכז בתורה ובתפילה למרות כל הטרדות!".

אין תגובות:

רוצים לקבל חיזוקים בדף הפייסבוק? לחצו לייק והצטרפו אלינו


כתבו לנו

נהנתם מדברי התורה באתר ? נשמח לשמוע
כתבו לנו תגובה


הצטרפו לערוץ דבר תורה בטלגרם? לחצו כאן < --- > הצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלנו לחצו כאן